Les équations du 1° degré

Les équations du 2° degré

Les équations du 3° degré

Les équations du 4° degré

Les équations de degré supérieur ou égal à 5